تاريخ روز : چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396

شركت بيمه آسيا (سهامي عام)

  

اطلاعات عمومی 

 

  1) تاريخ برگزاري آخرين مجمع و تصميمات اتخاذشده:

* مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه آسيا در تاريخ 1395/04/22 برگزار گرديد و در آن صورت هاي سال مالي منتهي به 1394/12/29 تصويب و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي و سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس و بازرس قانوني تعيين گرديدند.

در مجمع يادشده سود تقسيم نگرديد.

2) چگونگي دريافت سود سهام سنوات قبل:

سهامداراني كه تاكنون موفق به دريافت سود سهام سنوات قبل خود نشده اند مي توانند با تكميل اطلاعات حساب بانكي خود در سامانه امور سهام و يا فرم درج شده در سايت كدال و ارسال آن به شركت، سود سهام سنوات قبل خود را دريافت نمايند.