تاريخ روز : سه شنبه 29 خرداد 1397

شركت بيمه آسيا (سهامي عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

پرداخت سود سهام شركت بيمه آسيا (سهامي عام) مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1395/12/30

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي شركت مي‌رساند، طبق اطلاعيه درج شده در سايت كدال، سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1395/12/30 خود را مي توانند از تاريخ 1396/06/12 از طريق شعب بانك ملت در سراسر كشور دريافت نمايند.

همچنين سهامداران محترم حقوقي كه حساب بانكي آنان نزد اين شركت موجود مي‌باشد مطابق سنوات گذشته مطالبات سود سهام به همان شماره حساب واريز خواهدشد. لذا سهامداران حقوقي كه تاكنون شماره حساب خود را به اين شركت اعلام ننموده و يا شماره حساب اعلام شده قبلي آنان تغيير يافته است، مي بايست نسبت به اعلام اطلاعات حساب بانكي خود به اين شركت جهت واريز مطالبات سود سهام اقدام نمايند. 

 

- تاريخ برگزاري آخرين مجمع و تصميمات اتخاذشده:

* آخرين مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه آسيا در تاريخ 1396/04/26 برگزار گرديد و در آن صورت هاي سال مالي منتهي به 1395/12/30 تصويب و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي و سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس و بازرس قانوني تعيين گرديدند. همچنين سود قابل تخصيص به هر سهم 70 ريال تعيين گرديد.


 - چگونگي دريافت سود سهام سنوات قبل:

سهامداراني كه تاكنون موفق به دريافت سود سهام سنوات قبل خود نشده اند مي توانند با تكميل اطلاعات حساب بانكي خود در سامانه امور سهام و يا فرم درج شده در سايت كدال و ارسال آن به شركت، سود سهام سنوات قبل خود را دريافت نمايند.